Privacy Statement

 

1. Inleiding

Timeflex hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers. Timeflex heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Timeflex behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Timeflex u inzicht in hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

2. Wie zijn wij

Timeflex kenmerkt zich door het aanbieden concrete ondersteuning op het gebied van payrolling, salarisadministratie en HRM-advies. Onder Timeflex valt ook het Timeflex Jobcentre, waar wij onder meer vragen op het gebied van salaris, CV en flexibele arbeidszekerheid beantwoorden, en optreden als uitzendonderneming. Verder kent u ons van onze website www.kloptmijnloon.nl.

Onze volledige naam is Timeflex Personeelsdiensten B.V., gevestigd te Harderwijk (3842 LE), Verkeersweg 57, kort gezegd: Timeflex.

Timeflex is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Timeflex schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren, maar blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Timeflex contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

3. Wat doen wij voor u

Na het uploaden van uw loonstrook controleren wij deze op juistheid en volledigheid. Na de controle zullen wij u persoonlijk feedback geven. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens en zullen deze niet delen met derden.  Na de controle en feedback vernietigen wij uw loonstrook en verwijderen we deze van de server. Ook uw overige gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, om met u te kunnen communiceren over de toegestuurde loonstrook.

 

4. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

5. Wanneer en met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

Als u Timeflex toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, door het uploaden en toesturen van uw loonstrook voor een specifieke doeleinde, te weten de controle van uw loonstrook.

 

6. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen van u?

  • naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • loonstrook: op deze strook staan naast uw naam en adresgegevens ook uw BSN nummer en een IBAN nummer. U kunt deze gegevens afschermen alvorens uw loonstrook te uploaden. U kunt er echter vanuit gaan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat wij deze gegevens niet verder verwerken, dan het inzien via de server.

 

Als u uw loonstrook uploadt en naar ons toestuurt gaan wij er vanuit dat u de daarop vermelde gegevens kennelijk aan ons openbaar heeft gemaakt zodat wij deze kunnen inzien.

 

7. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage, wijzigen en/of verwijderen van gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@timeflex.nl of 020-2405533 dan wel per brief (Postbus 21, 3840 AA Harderwijk) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Houdt u er wel rekening mee dat wij uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

 

8. Beveiliging

Timeflex doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Timeflex met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

9. Bewaartermijn

Timeflex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Zie ook het bepaalde onder punt 3.

 

10. Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Timeflex dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via (Postbus 21, 3840 AA Harderwijk) of info@timeflex.nl. U kunt onze afdeling Juridische Zaken ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 020-2405533.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Timeflex van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

11. (Vermoeden) datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@timeflex.nl of 020-2405533 dan wel per brief (Postbus 21, 3840 AA Harderwijk).

 

12. Wijzigingen

Timeflex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Timeflex en een betrokkene.

 

13. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.